Archivo de la categoría: Galego, Catalá, Euskara

A Orixe do Galego

Substratos do galego

Os primeiros habitantes de Galicia eran de orixe preindoeuropea e ao igual que os indoeuropeos deixaron a súa pegada na lingua galega. As informacións de xeógrafos e historiadores grecolatinos, os restos arqueolóxicos e as similitudes lingüísticas con outras zonas indican que no noroeste peninsular coexistiron diferentes etnias desde o paleolítico até o século V a. C. Desta maneira, podemos falar de dous tipos de substratos

Substratos preindoeuropeos

Cronoloxicamente, están situados na Idade de Pedra, e fórmanos distintas etnias convivindo no noroeste da Península Ibérica. Considerando a distribución xeográfica entre voces propias da Galiza e doutros lugares, pódense diferenciar tres grupos:

 • Euroafricano ou mediterráneo (desde o Norte de África ata os Alpes, pasando pola Península; situado cronoloxicamente a finais do paleolítico superior), que nos deixou palabras como cosco, mata, quiroga e variantes (queiroga, queiruga, queiroa…), carqueixa, carrabouxo, carrasco
 • Hispano-caucásico (desde o Atlántico ao Cáucaso, na Europa meridional; situado no terceiro milenio a.C.), con voces como coto, amorodo e variantes, sobaco, gorro
 • Tirrénico (no Mediterráneo), do cal xurdiron touza, morea, petouto, lastra, barro, cama, veiga, varcia, gánda

Substratos indoeuropeos

A partir do primeiro milenio antes de Cristo, desprázanse até a península pobos indoeuropeos que se superpoñen ás etnias anteriores. Considerando as peculiaridades lingüísticas, adóitase falar de dous grupos:

 • Linguas preceltas ou protoceltas. Desprazáronse á península, aproximadamente polo ano 800 a.C., pobos do centro e norte de Europa coñecidos cos nomes de ligures, ambro-ilirios ou tamén como paraceltas ou protoceltas. Algúns dos restos que deixaron no galego son os topónimos co sufixo -asc- e -usc- (Viascón, Tarascón, Velasco, Ledusco...), xunto con cabana, canastro, cabazo, cabaceira, páramo
 • Linguas celtas. Houbo dúas emigracións de pobos celtas, unha de celtas goidélicos no século VIII a.C. (un celta arcaico que orixinará o irlandés, o escocés e o manés) e unha segunda de celtas britónicos no século V a.C. (un celta que orixinará o galés, o bretón e o córnico). Foi especialmente a segunda onda a que se impuxo política e lingüisticamente á poboación autóctona, manténdose unha relativa unidade cultural até a chegada dos romanos.

As palabras tomáronse ás veces directamente do celta, como foron beizo, laxe, lousa, lama, boroa, croio / coio, bico, berro, bosta, billa, berce, bugallo, centola, seara, bágoa, vasoira, colmo (=palla), gancho, braña, virar, alpendre, touciño, tona… Noutras ocasións, debido ao duradeiro contacto entre celtas e romanos, incorporáronse ao latín: camisa, braga, cabalo, carro, cervexa… E tamén foi na toponimia onde temos herdanza léxica deixada polos celtas: a terminación -obre ou -robe (Landrove, Lestrobe, O Grove, Barallobre, Illobre, Anzobre, Callobre, Canzobre, Montrobe, Tiobre, Pantiñobre: véxase o artigo sobre topónimos galegos en -obre), o sufixo -brica ou -briga, que significa fortaleza (Brigantium, Bergantiños, Coimbra…). Así mesmo, hai numerosos hidrónimos de orixe celta, como Deva (=auga), Limia (=fluír), Sar (=fluír torrencialmente), Sarela

O estrato latino (base lingüística)

O Imperio romano logra anexionar os pobos galaicos a inicios practicamente do século I, case 200 anos despois da primeira colonia romana en Hispania. Esta tardía romanización do territorio da Gallaecia permitiu unha menor asimilación cultural e lingüística, en comparanza co acontecido na maior parte parte da Península Ibérica. O latín será desde entón o idioma reservado para as relacións da aristocracia galaica cos funcionarios do Imperio, motivando unha paseniña situación de bilingüismo que conduciría á adopción do latín por parte das elites, especialmente tras a oficialización do cristianismo (ano 391) e o espallamento da liturxia romana (oficiada en latín) entre a poboación. Con todo, a forte ruralización da Gallaecia e a escasa implantación de grandes urbes permitiulles -como noutras zonas do Imperio- aos estamentos máis humildes (que supuñan o groso da poboación) conservar gran parte dos seus costumes e lingua, ata unha data indeterminada da Idade Media.

Unha das características máis interesantes do latín adoptado na Gallaecia vai ser o seu carácter altamente conservador, de xeito que se consagren moitas das formas máis antigas do latín, mentres xorden novas innovacións noutros lugares como na Galia ou Italia, motivando isto, que o galego manteña formas como “paxaro” (passer), “medo” (metus), “comer” (comedere) ou “mañá” (maneana) no canto de formas latinas máis recentes como avicellus, pavura, manducare, matutinu que se consagraron en idiomas como o francés ou o italiano. As causas deste gran conservadorismo débense non só á situación xeográfica da Gallaecia, das máis afastadas de Roma, senón tamén a que maior parte do funcionarios públicos do Imperio romano que se instalaron nela proviñan da Baetica, zona romanizada desde moi cedo (século II a.C) e na cal se falaba un latín purista e moi clásico.

O latín é a base lingüística máis importante do idioma galego, xa que arredor dun 70 % das voces patrimoniais galegas proveñen basicamente do latín coloquial. A continuación indicamos algunhas palabras procedentes do latín que son exclusivas do galego e non aparecen noutras linguas: acio, arela, garabullo, chaira, intre, lóstrego, aloumiño, con (rocha no mar)…

O proceso de romanización tamén se deu noutros lugares, o que explica que da lingua utilizada daquela, o latín vulgar, derivasen xa na Idade Media as chamadas linguas románicas (o occitano, arpetano, castelán, o catalán, o astur-leonés, o romanés, o francés, o italiano etc.).

Superestratos pos-latinos

Na lingüística coñécense co nome de “superestratos” aquelas linguas que dun xeito ou outro influíron posteriormente sobre un idioma base, achegándolle deste xeito numeroso vocabulario. No caso do estudo lingüístico do galego, coñécense co nome de “superestratos pos-latinos” as linguas que chegaron á Gallaecia despois da retirada do Imperio Romano (ano 409), tales como foron as linguas britónicas e xermánicas, e que influíron sobre o latín común falado polos galaico-romanos.

Superestratos xermánicos e britónicos

No ano 409 ou 410 establecéronse no noroeste da Península Ibérica os suevos, que non impuxeron a súa lingua, senón que asumiron a falada polos galaico-romanos. Isto puido deberse a que era unha lingua menos culta (non se conservan textos escritos en lingua sueva), e a que a maioría dos chegados eran homes guerreiros que casaron coas mulleres galaicas, polo que a lingua materna seguiu sendo o latín vulgar. Os suevos (xermanos occidentais) fundaron un reino no noroeste peninsular que durou case dous séculos, até o 585, ano no que se incorporan á monarquía visigoda.

Durante o reinado visigodo tampouco houbo imposición da súa lingua, pois desde a corte de Toledo mantiveron os costumes e linguas da zona. Os dous pobos xermánicos -suevos e visigodos- realizaron os seguintes contributos léxicos, denominados como superestrato, que se superpuxeron ao latín galaico:

 • Léxico de procedencia sueva: laverca, lobio, britar, feltro…
 • Topónimos acabados en -riz (= que ten autoridade): Guitiriz, Allariz, Mondariz, Arxeriz…
 • Topónimos finalizados en -mil, -mir, -miro (= famoso): Castromil, Samil, Boimil, Valdomir, Valdomiro…
 • Toponimia acabada en -monde, -munde, -mondi, -mundi (= protección): Baamonde, Rocamonde, Taramundi, Extramundi…
 • Topónimos coa terminación -ar (=exército) e -mar (= cabalo): Baltar, Gondar, Tosar, Remesar…; Gondomar, Ansemar
 • Topónimos que acaban en -ulfe, -olfe, -ufe (= lobo): Frexulfe, Randulfe, Trasulfe, Gondufe…
 • Toponimia coas palabras godo ou suevos: Godas, Godón, A Gudiña, Vilagude, Suevos, Suegos…
 • Léxico militar e político-xudicial: elmo, guerra, frecha, espiar, dardo, gañar, vasalo, feudo…
 • Outros verbos e adxectivos: morno, rico, danzar, esmagar, guiar, branco, gris, escarnecer, tripar, arranxar…
 • Antropónimos: Adela, Afonso, Álvaro, Amalia, Bernardo, Carlos, Elvira, Fernando, Henrique, Leonardo, Luís, Matilde, Ricardo, Rodrigo, Xerardo…
 • A terminación -iz, -is, -ez e -es dos apelidos (que significa fillo de): Mauriz, Fernández ou Fernandes, Pais, Méndez ou Mendes, Lopes ou López, Peres ou Pérez etc.

Das vagas celtas procedentes de Bretaña, establecidas na diocese de Britonia, consérvanse poucas palabras: os topónimos Bretoña (A Pastoriza), Bretoña (Barro), Bertonía, Bertoña… e o nome Maeloc.

Préstamos mozárabes e árabes

O establecemento dun importante estado islámico no centro e sur da Península Ibérica -coñecido como Emirato de Córdoba (Al-Andalus)- xa a comezos do século VIII, supuxo un novo foco cultural e científico de gran prestixio no mundo occidental durante o Medioevo. Aínda que a maior parte da poboación de Al-Andalus seguiu a falar diferentes linguas latinas (mozárabes), foi non obstante o árabe -lingua da elite política, relixiosa e cultural-, a que se espallou pouco a pouco incrementando enormemente o número de arabófonos por todo o Emirato de Córdoba.

Esta situación político-cultural, tivo enorme transcendencia en todo o sudoeste de Europa, motivando a absorción de novas palabras previamente inexistentes nas linguas occidentais como o galego, tales como as relacionadas coas matemáticas e a ciencia; álxebra, alcohol, algoritmo, alquimia, cero ou cifra, aquelas referidas ás plantas ou alimentos de orixe mediterránea ou oriental; aceite, azafrán, cenoria, arroz, azucena, azucre, limón, laranxa, xarope ou algodón. O feito de que na Idade media existise unha zona de contacto directo entre falantes de galego e árabe arredor da zona de Coimbra explica a entrada no galego de numerosos préstamos arábigos tales como: alcalde, alguacil, alférez, alfaiate, albane, albarda, alferga, alfoz, alfombra ou alicate entre moitas outras.

É destacable a entrada indirecta no galego de léxico árabe a través doutras linguas que tiveron unha convivencia máis estreita e duradeira co árabe, como foron o castelán (que incorporou máis de catro mil arabismos) e o portugués (cuns mil arabismos), debido en gran parte ás conquistas realizadas no sur da Península Ibérica, mais tamén en zonas norte-africanas.

Do latín ao romance galego-portugués

A evolución do latín coloquial falado na Gallaecia occidental ata o que hoxe coñecemos como lingua galega produciuse de maneira progresiva, paseniña e por tanto imperceptible. Esta constante evolución non permite marcar un límite cronolóxico exacto no que este latín coloquial se converte en galego, mais no século VIII a lingua da igrexa e da administración era tan distante da falada que xa se poden recoñecer dous sistemas diferentes: o latín e o galego. Nesta altura a nova lingua, continuación dun latín coloquial propio, cheo de trazos lingüísticos celtas e xermánicos (entre outros), desempeñará o papel de ser propia dos rexistros informais, unha lingua falada mais non escrita. Xa desde o século IX aparecen documentos en latín con numerosos voces romances (ben por descoñecemento do latín, ben pola presión da lingua falada): ovelia, conelium, estrata, celleiro, auterio…

Non obstante, non aparecerán textos escritos en galego ata finais do século XII, xa que o latín continuaba a ser a lingua da cultura, dos documentos legais, da liturxia e do ensino, non só na Gallaecia romana, senón en toda a Europa medieval. Estamos ante unha evidente exodiglosia (diglosia entre dúas linguas): unha lingua para os usos formais, o latín, e outra para os usos non formais, o galego.

A finais do século XII e comezos do XIII é cando o galego, igual que o resto das linguas romances, comeza a usarse na escrita. O documento máis antigo datado é a Notícia de Fiadores, de 1175. O documento literario máis antigo dos coñecidos hoxe é a cantiga satírica Ora faz ost’o senhor de Navarra de Johan Soarez de Pávia, escrita arredor do ano 1200. Dos comezos do século XIII datan os primeiros documentos non literarios en galego, Notícia de Torto (1211) e o Testamento de Afonso II de Portugal (1214). Recentemente foi achado o documento máis antigo escrito no actual territorio da Galiza, o cal data do ano 1228. Trátase do Foro do bõ burgo de Castro Caldelas outorgado por Afonso IX en abril do dito ano ao municipio de Allariz. O mais antigo documento latino-galego-portugués, encontrado en Portugal, é chamado de Doação à Igreja de Sozello, encóntrase no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e é datado no ano 870.

Ler máis:

http://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega

Historia ilustrada da lingua galega:

Audios:

http://www.ivoox.com/surgimento-do-galego-portugues-no-nw-peninsular-j-manuel-barbosa-audios-mp3_rf_274400_1.html

http://www.ivoox.com/a-orixe-do-galego-sustrato-celta-e-latinizacion-audios-mp3_rf_2671814_1.html

http://www.ivoox.com/breve-resumo-da-historia-do-galego-audios-mp3_rf_1804756_1.html

http://www.ivoox.com/historia-da-lingua-galega-entrevista-a-manuel-audios-mp3_rf_1421942_1.html

Vídeo:

Serie de vídeos:

O Galego na Europa das Linguas

As linguas gaélicas uniron a Europa atlántica antes do latín

«O que pretendemos deixar claro co noso traballo é que outrora, en épocas non tan remotas como chegamos a crer, existiu unha clara relación entre Irlanda, Escocia, a illa de Man e Galicia. Foi unha relación tan clara, que cremos que compartiron cultura e lingua ao longo de moitos séculos». Isto sosteñen os responsables do Proxecto Gaelaico, unha iniciativa privada na que traballan desde hai oito anos un grupo de estudiosos galegos de diversas disciplinas xunto con James Durán, doutor en lingüística pola Universidade de Stanford e durante doce anos profesor de lingüística gaélico-irlandesa nas universidades de Cork e Galway. «Vén a Galicia para xubilarme e estou traballando outra vez», chanceaba.

«Non todo é latín, non todo é romano, hai un sustrato celta na lingua e na toponimia que queremos dar a coñecer», explicaba onte Martín Fernández Maceiras, tradutor inglés-castelán-galego para TVG e outras cadeas durante 27 anos. Esa identidade compartida queda patente para estes estudiosos incluso nos nomes das súas linguas actuais: gaeilge (Irlanda), gàidhlig (Escocia), gaelg (Man) e galego.

Tamén sosteñen que en Galicia se mantén esa pegada en topónimos como Ézaro, «que é unha palabra gaélica que significa ‘cascada’», explicou Alberto Lago Villaverde, licenciado en Xeografía e Historia e profesor en Poio. Menciona outros casos como os de Tordoia, «que significa ‘pedra longa’», Manzaneda, «que en gaélico é ‘montaña de neve’ e en Irlanda ‘paso entre a montaña de neve’».

Coa toponimia traballa neste grupo Henrique Egea Lapina, licenciado en Filoloxía Clásica, e destaca que «en Galicia hai entre 3.000 e 4.000 topónimos con significados opacos para calquera falante». Ademais de apuntar que «a xente falaba algo antes do latín», menciona que «a arqueoloxía no ten lingua nas súas pezas e non hai donde estudiar gaélico, non hai rastro escrito».

Outra ausencia que destaca Fernández Maceiras é a gheada, «que é algo moi propio do galego e non hai textos escritos con gheada». E é que a pegada desa cultura gaélica «é moito máis profunda do que está recollido no léxico galego, que canto máis vello sea máis posibilidades ten de ser gaélico».

Por todo iso, «atopámonos ante un argumento lingüístico que demostra, por primeira vez, a relación entre a cultura, a historia e a lingua dos pobos que forman a zona tradicionalmente celta da Europa Atlántica, en en particular a relación entre Galicia, Irlanda, Escocia e a illa de Man». Co Proxecto Gaelaico «queremos demostrar que en Galicia se falou unha lingua celta goidélica e achegar datos valiosos para a xente interesada en disciplinas tales como a lingüística ou a historia, e para o público en xeral». Unha plataforma ( www.progael.com) difunde este proxecto, cuxos responsables rexeitan o financiamento público «para manter a independencia».

Fonte:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/05/14/lenguas-gaelicas-unieron-europa-atlantica-latin/0003_201405G14P27995.htm?idioma=galego

A Carta Europea das Linguas fai vinte anos inzada de incumprimentos en Galicia

En novembro de 1992 nacía en Estrasburgo a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias. Auspiciada polo Consello de Europa, os Estados que a asinaban amosábanse “conscientes do feito de que a protección e o fomento” destes idiomas “representan unha contribución importante á construción dunha Europa baseada nos principios da democracia e da diversidade cultural”. Na sinatura deste tratado europeo participou daquela un representante do Estado español. As Cortes Xerais deron o seu visto e prace á participación no acordo e, xa en 2002, o daquela ministro de Exteriores, Josep Piqué (PP), rubricaba o correspondente instrumento de ratificación, isto é, o documento no que o Goberno de España especificaba o grao de cumprimento da Carta ao que se comprometía. Elixiu, na maior parte dos artigos, a maior protección posible para o galego, o catalán e o éuscaro.

Personificado, como é habitual, na figura do rei, o Estado “aprobou e ratificou” o que se dispón na Carta, “prometendo cumprila, observala e facer que se cumpra e observe puntualmente en todas as súas partes”. Así e todo, vinte anos despois da sinatura e cando xa pasou unha década dende a súa ratificación, unha ollada ao seu articulado permite concluír que en Galicia este tratado europeo é aínda unha enorme materia pendente especialmente en ámbitos como o ensino ou a xustiza onde, lonxe de avanzar cara aos preceptos comprometidos, se experimentaron notables retrocesos con medidas como a derrogación do decreto 124/2007 de galego no ensino -que establecía un “mínimo” do 50% das materias escolares en galego- e a súa substición polo denominado decreto do plurilingüismo.

No ámbito educativo o Goberno de José María Aznar asumiu os compromisos máis ambiciosos o cal equivale, dada a vixente distribución de competencias, a que a Xunta tamén os asumiu. Así, dende a ratificación de Carta os poderes públicos están “comprometidas” a “prever unha educación preescolar garantida nas linguas rexionais e minoritarias correspondentes”, neste caso o galego. Idéntico precepto rexe para o ensino primario, para o ensino secundario e para o “técnico e profesional”. Ao tempo, España tamén apostou por “tomar disposicións para que se impartan cursos de ensino para adultos ou de educaicón permanente principal ou totalmente” en galego. No caso da universidade o grao de protección seleccionado foi menor, quedando no “fomento” e/ou “autorización” do “establecemento dun ensino universitario ou outras formas de ensino superior” nas linguas propias.

Neste contexto, no que os últimos datos dispoñibles falan de que só arredor do 20% do ensino obrigatorio é impartido en galego, a reforma educativa que prepara o Goberno central semella que vai dificultar aínda máis o cumprimento da Carta xa que, por exemplo, en 2002 o Estado asumiu tamén o compromiso de “tomar medidas para asegurar o ensino da historia e a cultura das cales é expresión a lingua rexional ou minoritaria” -o Ministerio de Educación prepara unha recentralización do currículum educativo-.

Se o cumprimento da Carta no ámbito educativo é escaso a situación non mellora, senón o contrario, se o sector observado é a Xustiza, outro dos máis relevantes no tratado europeo. Como fixo no ensino, neste caso o Estado asumiu como propio o maior grao de compromiso posible, comprometéndose a “asegurar”, tanto nos procesos civís como nos penais e administrativos, a posibilidade de utilizar con normalidade as linguas oficiais diferentes do español.

Así, por exemplo, ofreceu garantías de que “os organos xurisdiccionais, por solicitude dunha das partes”, ían “levar o procedemento nas linguas rexionais ou minoritarias” ou, en todo caso, lle garantirían “ao acusado -na xurisdicción penal- o dereito de se expresar” na súa lingua. Ademais, non habería obstáculo para empregar unha lingua como ao galego para presentar probas e documentos recorrendo, “se for necesario, a intérpretes e a traducións”. Na actualidade, non son poucos os casos que saltan á luz pública no que o emprego normal do galego nos tribunais se converte nunha carreira de obstáculos dificultada, a comezar, polos programas informáticos proporcionados pola Xunta para operar nos xulgados.

A realidade galega tamén difire en boa medida do estipulado na Carta se o ámbito observado é o dos medios de comunicación, onde só se cumpre con normalidade a existencia de, “polo menos, unha emisora de radio e unha canle de televisión” no idioma do que se trate. Non acontece así no que atinxe á garantía de “fomentar ou facilitar a creación e mantemento de, polo menos, un órgano de prensa nas linguas rexionais ou minoritarias” e as políticas de recortes poñen en serio perigo a comprometida “asistencia financeira ás producións audiovisuais” en galego. Do mesmo xeito, na práctica tampouco existe a aposta por “apoiar a formación de xornalistas e demais persoal para os medios de comunicación que empreguen” estes idiomas, aínda que o Estado se comprometeu a facelo.

Fonte:

http://praza.gal/politica/2586/a-carta-europea-das-linguas-fai-vinte-anos-inzada-de-incumprimentos-en-galicia/

A lingua galega que se defende máis en Europa

A finais de 2009, a Axencia Europa de Linguas Minorizadas censuraba con dureza a política lingüística que daquela iniciaba o Goberno de Núñez Feijóo en Galicia. Este organismo -promovido polo Parlamento Europeo e entidade consultiva desta institución, do Consello de Europa e da ONU- advertía de que “as medidas adoptadas contra a lingua galega” desde aquel mes de abril supoñían “unha vulneración de tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos subscritos polo Estado Español” e aseguraba que denunciaría a situación aos diferentes foros internacionais nos que se atopaba presente.

A denuncia da Axencia, que pecharía meses despois por problemas orzamentarios, sería unha das moitas que recibiría a política lingüística do Executivo de Feijóo nos últimos cinco anos desde diferentes institucións europeas, tanto da UE como alleas aos organismos de gobernanza europea. En todos eles, a atención á situación da lingua propia e a defensa dos dereitos dos galegofalantes foi constante no tempo que durou tamén a última lexislatura da Eurocámara, que agora elixe novos parlamentarios o vindeiro 25 de maio. Máis, desde logo, que a que fixeron as diferentes administracións do propio Estado español ou desde a Xunta, que recibiu varios tiróns de orellas desde máis aló dos Pireneos.

A última demanda para a protección do galego e das linguas minorizadas chegou hai menos dun ano do propio Parlamento, cando a Comisión de Cultura aprobou un informe que insta á protección dos idiomas en perigo de desaparición e no que se pide aos Estados membros que promovan a súa aprendizaxe na escola desde idades temperás, ademais de facer especial fincapé no ensino en preescolar. A Eurocámara anima tanto a Comisión Europea, -como Goberno da UE-, como os estados membros a que “adopten as políticas e os programas da UE para apoiar as linguas en perigo e a diversidade lingüística, utilizando os instrumentos comunitarios de apoio financeiro para o período 2014-2020”. E céntrase, como en tantas ocasións, na necesidade de garantir o ensino do idioma entre os máis pequenos, xusto aquilo que non garante a Xunta e que desde tantas entidades -europeas ou non- se lle ten censurado.

Especialmente duro foi o Consello de Europa, en varias ocasións. Hai ano e medio, o informe desta instiución que avalía o cumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais expresaba a súa preocupación “pola redución progresiva do ensino en galego en todos os niveis e da súa estrutura de apoio” e solicitaba á Administración “un número suficiente de escolas” que permita educar os rapaces en lingua galega. O texto destacaba o “éxito” da política lingüística levada a cabo en Euskadi e Cataluña, pero advertía da desfeita que para o idioma galego supuxera o decreto do plurilingüismo aprobado pola Xunta de Feijóo.

Así, o Consello de Europa convidaba as autoridades “a que tomen medidas de modo que a introdución forzosa do modelo trilingüe na educación non afecte a educación na lingua propia”, e aseguraba que despois de consultar con expertos e avaliar a súa aplicación en Galicia, comprobou que “o ensino ao 50% en galego non se cumpre na práctica”

O pau foi duro. O organismo europeo lembraba ás autoridades que malia que a lexislación vixente non implica unha educación plena en galego, si é necesario “que haxa un número suficiente de escolas que ofreza educación completamente ou esencialmente en galego”, xa que ese é un dereio “dos pais que así o desexen” e porque se ten que “garantir” que se cumpran as escollas das familias, algo que non ocorre en ningún caso, especialmente en Educación Infantil, onde malia que, por exemplo, o 40% das familias urbanas escolleu a lingua galega como a principal para o ensino dos seus fillos, nin tan sequera un 10% das escolas ofrecen esa opción. De feito, o Consello de Europa “insta” as autoridades para que “fagan posible” esa educación en galego en Primaria e Secuncaria. Pero a Xunta non só non fixo caso, senón que desdeñou a denuncia deste organismo, que non é a primeira vez que reprende a política lingüística levada a cabo en Galicia.

Tan só un mes despois daquela denuncia, e logo da avaliación do Convenio Marco para a Protección das Minorías Nacionais, o Consello de Europa volveu instar as administracións do Estado a que dialoguen coas entidades defensoras das linguas cooficiais en España e a reclamar unha maior protección para estes idiomas. “O Estatuto de Autonomía e a protección da Carta Europea non exclúe que o galego se beneficie dunha protección adicional e complementaria”, aseguraba a entidade.

Facía referencia tamén o Consello de Europa á Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, da que se veñen de cumprir 24 anos, así como doce desde que o Goberno española a ratificara, comprometéndose, na maior parte dos artigos, á maior protección posible para o galego, o catalán e o éuscaro. Por exemplo, o Estado garantiu a posibilidade de recibir o ensino preescolar, primario e secundario en galego, así como establecer garantías de que os procedementos xudiciais se poidan desenvolver con normalidade en linguas distintas do castelán. Nada diso se garante en Galicia na actualidade. Pero nin as sentenzas xudiciais nin os continuos tiróns de orellas que chegan de Europa fixeron recuar unha Xunta que mantén o seu camiño lingüístico.

A situación do galego, pero tamén do catalán ou do éuscaro, segue a ser denunciada. Neste mesmo ano, varios eurodeputados do Estado -entre eles Ana Miranda, do BNG- reclamaron á Comisión Europea que tome medidas para evitar as discriminacións lingüísticas e que estas sexan consideradas tan graves como as sufridas pola orientación sexual, a relixión ou a orixe étnica. Así, solicitan que se modifiquen algunhas directivas existentes para incluír provisións sobre as discriminacións lingüísticas, ou ben que se elabore unha nova “sobre a aplicación do principio de non discriminación por razón de idioma”.

Fonte:

http://praza.gal/politica/7164/a-lingua-galega-que-se-defende-mais-en-europa/

Unha serie de seis videos:

4 Lenguas en España, o más…

multilingüismo

Las Lenguas en España

Los españoles hablan español, pero no sólo español; una gran parte de la población es bilingüe y, en algunas ocasiones, trilingüe. El castellano, en un avance histórico continuo alcanzó todos los rincones de la geografía española, cruzó los mares y se alojó en lugares muy lejanos de la Península Ibérica, especialmente en América, donde crece con vigor enriqueciendo el importante acervo de los hispanohablantes. Esta lengua castellana o española, los dos nombres responden hoy en día al mismo idioma, se realiza gracias a una gran riqueza de dialectos y variedades, de algunas de estas formas de hablar tratará este texto, pero se ocupará especialmente de las otras lenguas que conviven en las tierras españolas.

La palabra “dialecto” motiva, con frecuencia, actitudes defensivas y puede herir algunas sensibilidades, extraña reacción en tanto que todos hablamos algún dialecto, puesto que la lengua es siempre una entidad abstracta que engloba los distintos modos en que ésta se produce. No se pretende aquí avivar esta polémica y se utilizará la palabra “lengua” en su sentido más amplio, al entender que cuando se habla de un idioma estándar se hace referencia a un objeto sólo existente en los manuales y diccionarios, pero no en la vida cotidiana, en la que nos comunicamos con nuestras propias variedades de algún idioma distinguible de otros.

En la actualidad son cuatro, cuando menos, las lenguas más habladas en España: tres tienen su origen en el latín, español, catalán y gallego; la cuarta es más antigua y su origen no ha podido ser determinado, se trata de la lengua vasca o eusquera (euskera en vascuence). A éstas cabe añadir el aranés, dialecto del gascón hablado en el Valle de Arán, que también recibe un tratamiento de lengua cooficial en su territorio. Por otra parte, el aragonés y el leonés son dos grupos de hablas que, procedentes del latín, no llegaron a adquirir el reconocimiento de lenguas y hoy son considerados dialectos del español. Un mapa acompaña este texto con el objetivo de situar aproximadamente en la geografía peninsular las lenguas que se hablan en España y también los principales dialectos del español en el territorio nacional (las Islas Canarias no aparecen en el mapa aunque sí se hace mención del importante dialecto canario). Sin embargo, el mapa tendría poca utilidad si no se ofrecieran unos mínimos apuntes históricos de la evolución de las citadas lenguas.

Con anterioridad a la llegada de los romanos ya se hablaba en el Norte de la Península Ibérica el vascuence, único idioma que resistió la intensa romanización del territorio peninsular; el Sur estaba ocupado por los turdetanos; los íberos habitaban el Este y, hacia el siglo VII a J. C., los celtas se asentaron en la zona de la actual Galicia, las regiones altas del Centro y amplias zonas del Sur. Es fácil pensar que hubo otros pueblos, todos ellos con sus propias lenguas. Con la ocupación romana se inició un proceso de unificación idiomática que implantó el latín en casi todo el territorio. El latín hablado por los habitantes de la Península era el llamado latín vulgar, con influencias de las lenguas anteriores. Hacia el siglo V se produce la invasión de los germanos que adoptarían el latín y ejercerían una nueva influencia en el idioma de los romanos. Con posterioridad, la ocupación de los árabes obligaría a los cristianos a retroceder hacia el norte de la Península y asentarse en los territorios más resguardados y con un acceso más difícil, en estas zonas del Norte y debido a la incomunicación entre ellas la lengua iría evolucionando de forma distinta en los distintos núcleos de resistencia y daría lugar a las diferentes lenguas españolas derivadas del latín, de Este a Oeste: catalán, aragonés, castellano, leonés y gallego. El avance de los cristianos hacia el Sur extendió las citadas lenguas que continuaron su evolución con evidentes influencias de la lengua árabe. A partir del siglo X empezarán a escribirse textos en las distintas lenguas que se convertirán en la prueba evidente de su independencia respecto del latín y entre ellas.

La situación actual de las lenguas habladas en España es muy desigual, el español es hablado en todo el territorio nacional y, además, desde la Transición a la Democracia, en el último cuarto del siglo XX, se ha producido un proceso de reconocimiento y recuperación de las distintas identidades culturales y lingüísticas que, con evidentes dificultades, han resistido la presión de la que fue durante mucho tiempo única lengua oficialmente reconocida. El mapa intenta reflejar la ubicación geográfica de los principales dialectos del español en la Península y también de las lenguas distintas del español y, por tanto, las más desconocidas. Las siguientes líneas intentan esbozar algunas circunstancias de cada uno de estos idiomas.

El catalán

Se considera que el catalán hablado aparece entre los siglos VIII y IX. Los primeros textos escritos en catalán que están documentados datan del siglo XII, son el “Liber iudiciorum”, traducción al catalán de un código de leyes visigodas, y las “Homilies d’Organyà”, primer texto escrito directamente en catalán, en el que se comentan algunos pasajes de los Evangelios. El idioma catalán fue la lengua de la Corona catalano-aragonesa, potencia mediterránea en constante expansión durante la Edad Media. Entre los siglos XIII y XV fue llevada a las Islas Baleares y a Valencia, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Grecia. La producción literaria culta en catalán sufrió una decadencia desde el siglo XVI hasta el XVIII aunque nunca se dejó de hablar. A partir del siglo XIX se inicia una nueva etapa de esplendor literario y normalización que dará paso a la fijación de las normas de esta lengua durante el siglo XX.

En la actualidad, la lengua catalana se habla en cuatro estados europeos: España, en las comunidades autónomas de Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia (la llamada “Franja” de Aragón, constituida por las zonas próximas a Cataluña de las tres provincias aragonesas, y en el Carxe, territorio próximo a la Comunidad Valenciana); Andorra, donde es la única lengua oficial; Francia, en cinco comarcas integradas en el Departamento de los Pirineos Orientales; Italia, en l’Alguer o Alghero, ciudad de Italia, en la isla de Cerdeña, provincia de Sassari.

Se estima que la lengua catalana es entendida por nueve millones de personas y hablada por más de siete millones de personas, lo que la convierte en la séptima lengua europea en cuanto al número de hablantes.

En 1861, Manuel Milà i Fontanals, estableció la división dialectal del catalán en dos grandes zonas, occidental y oriental, basándose en criterios fonéticos principalmente. El catalán oriental agrupa cuatro dialectos: rosellonés, central, balear, alguerés y sus correspondientes subdialectos. El catalán occidental se subdivide en catalán “norte-occidental” y valenciano.

En la Comunidad Valenciana, por razones políticas, el catalán se denomina valenciano o lengua valenciana de forma oficial.

El gallego

La lengua gallega se formó en la zona comprendida entre el norte y el sur del Río Miño. En el siglo XII la zona del norte fue otorgada a doña Urraca por su padre, Alfonso VI de Castilla y León, quien asignó la zona del sur, desde el Miño hasta el Tajo, a su otra hija, doña Teresa. La extrema rivalidad entre ambas ocasionó la posterior independencia de Portugal y la frontera entre los dos reinos favoreció la progresiva escisión del gallego-portugués en dos lenguas distintas a partir del siglo XV. Durante el siglo XIII, el gallego-portugués, fue la lengua de la poesía junto con el provenzal. Por esta razón, Alfonso X, que propició un impulso definitivo de la lengua castellana, escribió sus composiciones poéticas en gallego-portugués por ser este idioma el de mayor prestigio para la composición en verso. Tras esta época de esplendor sufrió siglos de decadencia, aunque no se dejó de hablar, y resurgió en el siglo XIX con los escritores románticos.

El gallego es hablado por más de dos millones de personas y su proceso de normalización ha provocado una controversia entre quienes defienden la situación actual de la lengua y quienes desearían una mayor aproximación al portugués. Esta última lengua tiene presencia en territorio español en algunas zonas fronterizas de Castilla y Extremadura.

El vascuence o euskera

La lengua más antigua entre las que se hablan en España cuenta con casi un millón de hablantes. Su territorio ocupa la mayor parte del País Vasco y la mitad norte de Navarra y se extiende hasta Francia, en el Departamento de los Bajos Pirineos, donde alcanza los cien mil hablantes.

Su situación es muy diferente a la de las otras lenguas citadas:

En primer lugar, su origen es incierto, algunas teorías proponen un parentesco con las lenguas caucásicas que se hablan entre Rusia y Turquía, otras estudian su relación con algunas lenguas africanas, ninguna de las dos teorías puede basarse en pruebas aceptables y el origen de este idioma sigue constituyendo un enigma. Sí se sabe que no es una lengua indoeuropea y que se hablaba antes de la romanización de la Península en una amplia zona del Norte, entre Cantabria y el Valle de Arán como mínimo (“Arán” es un topónimo de origen vasco, “aran” significa valle).

En segundo lugar, el euskera no tiene la tradición literaria secular de las lenguas romances, los vascos utilizaron el castellano como lengua de cultura durante mucho tiempo y el euskera estuvo durante siglos encerrado en un ambiente familiar y rural.

La recuperación de la lengua, iniciada durante el siglo XIX, impulsó una literatura que va tomando fuerza y que cuenta ya con prestigiosos autores.

Siete son las variedades del euskera, a partir de ellas se ha unificado el llamado euskera “batua” que actualmente se enseña en las escuelas del País Vasco.

El aranés

El Valle de Arán es una zona situada en la parte central de los Pirineos, en la provincia catalana de Lérida. La población censada se halla en torno a los 7.000 habitantes. La situación del valle, orientada hacia Francia, y su difícil acceso durante siglos desde Cataluña y Aragón favorecieron la conservación de la lengua aranesa, que en realidad es un dialecto del gascón.

La lengua de Oc pertenece al grupo de lenguas románicas o neolatinas y está constituido por cinco grupos dialectales: el provenzal, el lemosín, el languedocino, el auvernés y el gascón. De los cinco grupos, el más alejado del catalán es el gascón. El gascón es un conjunto de dialectos, desaparecidos algunos, hablados en la Gascuña francesa. El aranés es uno de esos dialectos, pero su aislamiento y el hecho de que no se haya perdido le confieren un tratamiento legal de lengua, así es reconocido como idioma oficial del Valle de Arán por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que también reconoce la autonomía y las instituciones propias del Valle (Conselh Generau d’Aran).

El aranés es la lengua de enseñanza en todos los centros de educación infantil y primaria del Valle de Aran. La población autóctona del Valle de Arán habla, por tanto, tres lenguas.

Respecto al español cabe recordar que es la lengua oficial de toda España y cooficial en aquellas comunidades donde se hablan los otros idiomas peninsulares que han sido reconocidos en sus correspondientes estatutos de autonomía. Tiene varios dialectos en el territorio español, entre ellos: el aragonés (recluido en los valles próximos a los Pirineos), el leonés, el bable o asturiano (en realidad se trata de un conjunto de dialectos muy próximos entre sí, llamados bables, hablados en Asturias); y dialectos meridionales como el andaluz (conjunto de hablas que tienen rasgos comunes), el canario, el extremeño (dialecto con base castellana e influjo leonés) y el murciano (dialecto con base castellana, pero con muchos rasgos de aragonés y de valenciano). Por otra parte, la línea divisoria entre las zonas norte de Aragón y Cataluña presenta una zona de hablas catalanas y aragonesas de transición, entre las que se puede destacar el benasqués.

Para concluir esta exposición debe mencionarse el caló, variante del romaní, hablado por las personas de etnia gitana y los dialectos árabes hablados en los territorios africanos de Ceuta, Melilla y en aquellas zonas que están acogiendo un gran número de inmigrantes norteafricanos durante los últimos años.

Fuente:

http://www.elcastellano.org/artic/lenguas.htm

La España rica en lenguas

Algunos dirán que a una nación, una lengua. Yo digo que no. A una nación plural, lenguas diversas. La riqueza se presenta bajo formas distintas. Una de las más floridas y espectaculares es, sin duda, la lengua.

El plurilingüismo está consagrado en nuestra Constitución. Sin embargo, ese reconocimiento es un acto jurídico que cumplimenta una realidad natural de siglos de convivencia. Cualquier movimiento tendente a ultrajar esta naturaleza debe ser repudiado. Es propio de quienes postulan por la fuerza la existencia de un pensamiento único y, por añadidura, de quienes defienden una dictadura.

Admitir el castellano como español es una solución aceptable e incluso plausible dada su extensión por todo el territorio del Estado. En la España de las Autonomías, de los reinos, de las federaciones, de los cantones o de las unidades administrativas más pequeñas que queramos imaginar, lo plural es soberano. El patrimonio lingüístico nos muestra esa soberanía. Una lengua no hace Estado. Una sola lengua sí puede derribar la estructura democrática de ese Estado.

La defensa institucional del castellano, del catalán o del gallego, forma parte de los factores de cohesión del país y no de su disgregación. El error de algunos, acaso de forma consciente a fin de buscar la discordia, estriba en identificar al español con el castellano. No es así ni debe serlo. Tan español son el gallego y el valenciano como el castellano. Sin
embargo, sí es el castellano la lengua de casi cuatrocientos millones de habitantes que pueblan naciones diferentes.

En nuestro país, sus diversas lenguas deben convivir en armonía. Ninguna debe tratar de imponerse a las otras ni, mucho menos, arrinconarlas. De hacerlo, los pacientes de la barbarie son los propios ciudadanos y su derecho a la riqueza material y, por supuesto, inmaterial. Más de una vez he mostrado mi deseo de que el propio sistema educativo asuma como obligación el aprendizaje de las lenguas españolas, al menos en igual medida que se fomenta el estudio de las extranjeras. Si la lengua comporta diálogo y comunicación, contribuirá, asimismo, al entendimiento de todos los españoles en cualquiera de los territorios que integran el Estado. Igualdad de oportunidades para expresarnos donde a nuestro interés convenga. Por encima del oficialismo legal y de las casposas imposiciones tardofranquistas.

No dejo de alegrarme cuando en París o en Londres practico mi francés y mi inglés. Igual que me lamento cuando en Santiago o en Tarragona no puedo hablar el gallego o el catalán, con independencia de que todos nos entendamos en castellano. Es una triste sensación. La misma que me produce cuando en Villarreal de Santo Antonio, frente a la Ayamonte española, los comerciantes portugueses dominan el castellano y los españoles no sabemos ni chapurrear el portugués.

Fuente:

http://huelvaya.es/2014/08/04/teretes-la-espana-rica-en-lenguas-paco-velasco/

El multilingüismo como solución: ¿se debería hablar catalán, euskera y gallego en toda España?

La revista económica británica The Economist reflexiona sobre los problemas actuales de España con las diferentes lenguas. Y propone que para que Cataluña (y otras regiones) sigan permaneciendo en España, se establezca que el catalán, euskera y gallego sean idiomas no solo regionales, sino de todos los españoles. El multilingüismo como solución, al estilo de Suiza o Luxemburgo

Es más, The Economist cree que el conocimiento de todas las lenguas que se hablan en España debería ser prioritario. “Si la unión quiere continuar sin problemas, España necesita no solo multilingüismo, necesita multilingüismo entusiasta. Los castellanoparlantes de Madrid o Málaga deberían estar orgullosos de aprender los otros idiomas de su país”.

En este sentido recuerda que, actualmente, suele haber dos quejas sobre el tema en Cataluña. Por un lado, los que dicen que el catalán no es ni siquiera un idioma, “algo imposible de justificar”. Por otro, que el Estado ha dado a Cataluña cada vez más privilegios en temas lingüisticos y cada vez le da más.

A esta controversia se une la confusión a la que lleva la Constitución, que dedica un artículo entero al tema de las lenguas, algo que no pasa en otros países, donde en algunos casos, como en EEUU, ni siquiera hay un idioma oficial. En España, sin embargo, hay un idioma oficial para todos y luego otros idiomas oficiales en algunas comunidades autónomas.

En este punto es donde la revista cree que se puede mirar a Europa para encontrar una solución a esta paradoja. Y para ello propone mirar a Suiza (cuatrilingüe), Bélgica y Luxemburgo (trilingües). A pesar de las diferentes situaciones en cada país, todos tienen en común una cosa: el multilingüismo en todas las lenguas nativas es considerado una obligación de todo buen ciudadano.

En España, por el contrario, se privilegia el castellano. El multilingüismo podría acabar con el resentimiento mutuo en Cataluña, mientras que paras los más “atrevidos” quedaría el vasco; el gallego además añadiría un punto práctico al ser cercano al portugués.

Por ello pide que el Congreso de los Diputados permita hablar en todos los idiomas, como ya hace en el Senado “sin ningún desastre”, y que políticos castellanoparlantes, al igual que hace Felipe VI, utilicen de vez en cuando otros idiomas españoles.

The Economist concluye que sí, que el multilingüismo sería caro, tanto económicamente como en términos de prioridades, pero en cualquier caso sería más barato que una ruptura del país. “Y la solución más barata sería una simplemente de actitud: los españoles deberían tratar el gallego, el vasco y catalán no como lenguas regionales. Son lenguas de España, punto. Tratándolas como tal, y no como un problema sería de gran ayuda”.

Fuente:

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/5984720/08/14/El-multilinguismo-como-solucion-se-deberia-hablar-catalan-euskera-y-gallego-en-toda-Espana.html#.Kku84kfw4AyjFAD

A Lingua Galega no Estado Españolgalego

Só o 2,42% dos centros de infantil das cidades declaran impartiren maioritariamente aulas en galego, case un punto menos que o pasado anos. Esa é a principal conclusión dun estudo presentado pola Mesa sobre o galego nas aulas de infantil e que mostra a “aceleración do proceso de eliminación do galego do ámbito educativo”.

Este estudo analizou 289 centros públicos e concertados da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo e Santiago de Compostela. E, maioritariamente, o 94,43% dos centros imparten principalmente as clases en castelán. Deles só 2 centros indican chegaren ao 33% de docencia en galego. Só o 4,15% declara impartir a metade das horas lectivas na lingua propia do país.

Á ausencia da lingua galega das aulas, súmase a ausencia de materiais didácticos en galego, nunha porcentaxe inferior mesmo á da presenza do galego. Só 11 dos 289 centros de infantil consultados dispoñen de material didáctico en galego, como cadernos de aprendizaxe.

“É rechamante que os propios centros se queixen de que malia as súas solicitudes a Xunta non fai nada por dotalos de material”, denuncia esta asociación que critica “a falta de interese da administración por dotar os centros que usan o galego de ferramentas de traballo dignas”.

O presidente da Mesa, Marcos Maceira, cualificou o goberno de Feixó de “quinquenio negro para lingua galega”, marcado por un “desprezo que loxicamente se corresponde co desprezo que en xeral mostra cara ao pobo galego”. “Galiza é o único territorio do Estado español con lingua propia diferente do castelán onde acontece algo semellante do que está a acontecer nas cidades galegas” salientou Maceira.

Neste sentido, a Mesa chamou máis unha vez a Xunta a deixar de perseguir o galego no ensino e retornar ao consenso do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade parlamentar.

Fonte:

http://www.galiciaconfidencial.com/nova/19509.html

cataláLa Llengua Catalana en el món

Estudiar llengua i cultura catalanes és possible aquest curs a gairebé 150 centres universitaris de tot el món, i almenys 6.000 persones ja ho han provat. ‘Hi ha una voluntat indiscutible d’incorporar el català als programes d’estudis universitaris’, assegura a l’ACN el director del Centre d’Estudis Catalans de la Queen Mary University de Londres, Jordi Larios, que lamenta que aquesta voluntat a Espanya ‘no existeix o és poc significativa’. L’atracció per Barcelona, la política o fins i tot el futbol empenyen molts dels estudiants internacionals a inscriure’s als estudis. Segons l’Institut Ramon Llull, també creix la demanda per conferències sobre el procés sobiranista.

La Zoe és grega. Ha viscut durant un temps a França i ara estudia i resideix a Londres, on ultima la seva tesi doctoral sobre Sociofonètica del català a la prestigiosa Queen Mary University. L’any 2007, de vacances a Barcelona, va aconseguir entrades per un partit de futbol al Camp Nou, parada turística obligatòria. Entre crits i gols, va despertar-se la seva curiositat pel català. ‘Volia saber per què el Barça lluita per la identitat catalana i per la promoció de la llengua. I fa dos anys vaig decidir estudiar català’, explica. Ara, dos dies a la setmana, té classes de llengua i cultura catalanes a la Facultat d’Arts, on comparteix aula amb altres estudiants del Regne Unit, Irlanda, Rússia o l’Equador, que majoritàriament cursen Estudis Hispànics. Alguns d’ells, la doble llicenciatura d’Estudis Hispànics i Llengua Catalana, que inclou assignatures introductòries al català, així com relatives a l’art, la literatura i la història del país.

El curs acadèmic vinent, els estudiants d’aquesta universitat britànica també tindran l’oportunitat de fer una altra doble llicenciatura en català, que tindrà el 50% del temari centrat en matèria catalana. La universitat Queen Mary es convertirà així en el primer centre món en oferir-la. De fet, és una de les cinc universitats internacionals que acull una càtedra o un Centre d’Estudis Catalans, tots impulsats per l’Institut Ramon Llull amb l’objectiu de consolidar els estudis de llengua, literatura i cultura catalanes i de promoure la recerca dins l’àmbit acadèmic.

El professor Jordi Larios dirigeix el Centre d’Estudis Catalans de la Queen Mary des de 2005, i assegura que l’interès docent pel català ha crescut els darrers anys, també en l’àmbit de la recerca. Des del 2010, en aquesta universitat de Londres ‘s’han fet mitja dotzena de tesis doctorals’ sobre temàtica catalana, destaca.

El professor lamenta, però, que el català ‘s’ensenya més arreu del món que a l’estat espanyol, fora dels territoris de parla catalana’. ‘Només algunes universitats espanyoles’, com les de Granada o Salamanca, assegura Larios, ‘tenen departaments dedicats a la docència del català o que donen aixopluc al català’. ‘Són excepcions’, reitera. Larios creu que a l’Estat ‘no hi ha voluntat o és poc significativa’ d’incorporar el català als programes acadèmics. ‘És una voluntat tenyida d’un color polític, el del nacionalisme espanyol’, afegeix.

En total, sense comptar les zones catalanoparlants de Balears, Catalunya i València, són nou les universitats de l’Estat que imparteixen contingut acadèmic sobre llengua o cultura catalanes, mentre que a Itàlia en són 13, a Alemanya, 19 i a França i el Regne Unit, 21.

Una diferència ‘considerable’, segons Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, departament que compta amb un pressupost públic de 1.580.000 euros. El 85% dels diners es destinen a cobrir els costos de contractació del personal docent a 89 de les 146 universitats d’arreu del món que aquest curs acadèmic ofereixen contingut català.

Barcelona, pol d’atracció

L’Ester Pou és una de les professores universitàries i explica que el nombre d’estudiants de català ‘creix cada any’ al Regne Unit. ‘El boca-orella funciona. Molts, en descobrir Barcelona o Catalunya, volen aprendre la llengua que han escoltat al carrer i després ho comenten a altres companys’, assegura. A més, explica, els estudiants de Filologia tenen l’opció de cursar un curs acadèmic a l’estranger, i Barcelona és un dels destins preferits.

‘La meva família s’ha traslladat a viure-hi, i com que a mi també m’agradaria anar-hi a treballar, ara aprenc el català’, explica la Maria, una estudiant russa enamorada de la Ciutat Comtal. D’altres estudiants, segons Jordi Larios, ‘mostren la seva curiositat per la nostra llengua en arribar a la Queen Mary, quan s’adonen que la cultura hispànica no existeix com a tal, sinó que el que existeixen són diferents cultures hispàniques, entre elles, la catalana’, assegura.

‘És cert que la situació política actual a Catalunya fa que estudiants de les universitats [internacionals] s’interessin per entendre què està passant al país, el procés que estem vivint’, assegura Andreu Bosch, de l’Institut Ramon Llull. ‘Els alumnes et pregunten per això i segueixen el tema als mitjans internacionals’, apunta la professora Pou. ‘Això també es reflecteix en la demanda de conferències que ens fan les universitats’, afegeix Bosch, que organitzen seminaris i cicles ‘no només sobre la projecció internacional de la cultura catalana’, sinó també per abordar, ‘des d’una vessant politòloga o sociològica’, la situació política catalana.

El català als Estats Units

En canvi, el responsable d’estudis catalans de la universitat de Chicago i director de la càtedra Joan Corominas, Mario Santana, descarta que en la comunitat acadèmica hi hagi més interès pel català arran de les demandes sobiranistes a Catalunya. ‘És una mica fictici pensar que el món està pendent d’això. El que passa a Espanya i Catalunya, a Itàlia [i Venècia] o en d’altres indrets d’Europa interessa molt poc als Estats Units’, remarca. ‘[Estats Units] és un país molt tancat en aquest sentit, i que només té interès en el que passa fora quan això afecta als interessos nacionals’, afegeix.

‘La universitat de Chicago és una mica especial: hi ha estudiants amb interessos molt diferents, molt intel·lectuals, i s’ensenyen prop de 40 llengües, competim amb moltes’, explica Santana, que avança la creació d’un ‘ títol de petit rang’ sobre català el curs 2014-2015.

‘L’aproximació als estudis de doctorat a Europa i Amèrica del Nord difereix, són dos estils diferents’, explica el professor Santana. ‘No tenim un programa de filologia en el sentit europeu, amb introducció a la llengua o la literatura, sinó que oferim cursos que depenen de les visions dels professors visitants. Tot i que menys intensa, la formació és molt més plural’, destaca.

El director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull corrobora aquesta visió. ‘Més enllà d’aprendre la llengua, l’interès major és la cultura catalana en un sentit ampli, el model de convivència lingüística a Catalunya o la vinculació entre el cinema català i el país’. Per exemple, assegura Andreu Bosch, la cinematografia catalana ‘agrada’ als Estats Units, i cita l’exemple de la universitat de Massachussets, que compta amb un cicle propi de cinema català.

Expansió a Europa de l’Est i el Japó

A més, a països de l’Europa de l’Est com Rússia, República Txeca, Polònia, Romania o Hongria, ‘hi ha molt d’interès per la llengua i cultura catalana’, segons Bosch. ‘Potser no hi tenim una massa crítica d’universitats excessiva, però sí força estudiants concentrats’, emfatitza.

Així mateix, el responsable d’Universitats de la IRL destaca que recentment s’ha inaugurat un programa d’estudis catalans a la Universitat de Llengües Estrangeres de Tòquio. A la capital japonesa també hi ha un altre centre d’ensenyament superior que imparteix català, la Hosey University. Completa el trio la d’Osaka. Bosch, a més, assegura que s’està estudiant una propera obertura d’un programa d’estudis catalans a la ciutat de Kioto.

Font:

http://www.vilaweb.cat/noticia/4182369/20140330/catala-sensenya-arreu-mon-lestat-espanyol.html

euskeraEUSKARA ZERTARAKO?

En realidad, se podrían hacer dos listas contestando a esta pregunta: una para el euskaldun y otra para el aprendiz de euskera. El euskaldun puede argumentar su herencia cultural familiar, la “poesía de su lengua”, pero muchas veces renuncia a todo ello por la “utilidad” (¿), como si le “pesase” su lengua. El aprendiz se plantea también la utilidad, pero de su esfuerzo.

La necesidad de que el euskaldun mantenga su lengua es la más importante: sin hablantes nativos, sin un buen número de ellos que sean el referente, el núcleo… no hay sociolingüísticamente nada que hacer como lengua.

Respecto al aprendiz, aprender euskara le hará ser parte de ese colectivo privilegiado: el de los bilingües y los plurilingües. Un colectivo con ventajas cognitivas, culturales, comunicativas…:

http://multilingualmania.com/2010/02/24/the-benefits-of-bilingualism/

http://www.parentguidenews.com/Catalog/ChildDevelopment/BecomingBilingual

El euskera no “pesa”. Al contrario, le abrirá muchas puertas como aprendiz de lenguas, como bilingüe (además de otras).

GLOBALIZACIÓN Y VENTAJAS

Con la globalización económica viene la cultural. Las redes como internet colaboran en ello. La identidad globalizada está dominada por la utilidad y el prestigio de las lenguas, de las culturas… pero cada vez es más necesario reforzar la identidad local, nuestra “pequeña identidad” para tener raíces.

Y los bilingües de lenguas minorizadas tenemos ciertas ventajas. Estamos acostumbrados a estudiar en varias lenguas, a usarlas, a tratar con culturas diferentes. Ser euskaldun no te impide hablar español, inglés, francés… todas a la vez. Los monolingües nos tienen envidia (me lo han dicho muchas veces) porque somos capaces de hablar varias lenguas y trabajar en ellas, ellos tienen el gran chollo de hablar la lengua mundialmente dominante y prestigiosa, pero nos tienen envidia. Los más monolingües que conozco son, evidentemente los hablantes de las grandes lenguas: inglés, español…

He trabajado en proyectos internacionales y os aseguro que el mundo es de los plurilingües. Aunque tengas que hablar en inglés en todas partes, las relaciones humanas son parte fundamental del trabajo y ahí los monolingües no tienen nada que hacer. Además, está el encanto de las culturas minoritarias: nada despierta más interés en el mundo que una identidad pequeña y remota, una lengua que no entiende nadie, unas costumbres que les fascinan.  Gente que conozco que habla esloveno, catalán, suomi, neerlandés, letón, setswana… , están en una situación parecida a la nuestra, aunque parezca que no. Somos bi o plurilingües por necesidad, pero tenemos una fuerte “identidad”.

LA EDUCACIÓN BILINGÜE/PLURILINGÜE ES UNA VENTAJA EN EL MUNDO, PERO…

Sobran dedos de una mano para contar los sistemas educativos realmente bi/plurilingües en el mundo. Nosotros tenemos décadas de experiencia, pero no sabemos aprovecharlo. No exportamos conocimiento en este campo, probablemente lastrados por la falta de consenso entre nosotros mismos que nos lleva a derogar decretos hechos por gobiernos anteriores y esas cosas.

También por la falta de investigación y por la poca publicada en inglés. Sin embargo, tenemos resultados medios en competencias clave de la OCDE y somos un sistema educativo bi/plurilingüe.

http://josusierra.wordpress.com/2009/10/24/%c2%bfes-bueno-el-sistema-educativo-vasco-es-equitatitivo-y-eficaz-con-el-alumnado-desfavorecido-pero-poco-eficiente-en-general-y-con-el-alumnado-de-alto-nivel-social-en-particular/

De acuerdo, podríamos ser mejores, pero no somos “malos” en rendimiento. Si fuera así rápidamente le hubieran echado la culpa al euskera. Tenemos grandes desconocimientos, como el “modo de evaluar a un bilingüe” (ver artículo mío: http://josusierra.wordpress.com/2009/09/26/%c2%bfporque-mucha-gente-no-entiende-la-importancia-de-la-lengua-de-la-prueba-en-una-evaluacion-de-alumnado-de-inmersion/ ), pero es cierto que no se corresponden nuestro nivel de riqueza y nuestro rendimiento escolar.

Otra cosa es el nivel de segunda y tercera lengua que logramos. Si no se proponen objetivos concretos y se trabaja por ellos, no se conseguirán buenos niveles de lengua.

Si lo consiguiéramos y lo evaluáramos podríamos exportarlo.

Iturria:

http://josusierra.wordpress.com/2010/04/08/%C2%BFpara-que-el-euskera-%C2%BFpor-que-el-espanol-y-otras-cuestiones/

Lenguas en Convivencia (grabación radiofónica)

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/13460

Vídeo:

Vídeo:

http://www.galeguizargalicia.tv/video/153/mil-festas-m%C3%A1is-para-a-lingua-galega

Vídeo:

Vídeo:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/arxiu/arxiu-tve-catalunya-giravolt-camins-per-normalitzar-llengua-catalana/2613771/

Bideoa:

Idiomas para Adult@s

adultos

Cursos de idiomas 2014-2015

Imagen 1

Queremos máis galego!

engalego

Solo 21 colegios de las ciudades admiten usar el gallego en educación infantil

Las restricciones impuestas al gallego por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en los colegios han hecho desaparecer prácticamente el idioma propio de Galicia en las aulas de Educación Infantil de las ciudades. Así lo concluye un estudio presentado hoy por A Mesa pola Normalización Lingüística, una plataforma civil por el uso del gallego que, ante el ocultamiento de los datos oficiales por parte de la Consellería de Educación, pretende calibrar las consecuencias que el modelo lingüístico del PP está teniendo entre los niños. En la encuesta realizada por esta entidad en los centros urbanos, solo 21 escuelas han admitido sin tapujos que usan el gallego en las clases que imparten a pequeños de tres a seis años. El resto o bien utilizan solo el castellano o se refugian en respuestas difusas.

La situación reflejada por el estudio a través de una encuesta en los 289 colegios públicos, concertados y privados de las siete ciudades gallegas se produce pasados cuatros años desde que el PP introdujo cambios en el uso de las lenguas en las aulas. La normativa aprobada por el bipartito PSOE-BNG que antecedió al Gobierno de Feijóo se propuso frenar el retroceso del gallego en las ciudades y estableció para ello que los niños de entornos castellanohablantes debían recibir un mínimo de un 50% de las clases en gallego. Los populares aprobaron en 2010 un decreto que suprimía esta discriminación positiva y, en el caso de la Educación Infantil, fijaba que los profesores debían hablarles a los pequeños en “la lengua materna predominante” aunque “procurando que el alumnado adquiera, de forma oral y escrita” el otro idioma oficial.

Según el estudio realizado por A Mesa, el equilibrio entre los dos idiomas oficiales que siempre ha invocado el PP para defender su sistema no se está cumpliendo en las ciudades, los núcleos donde el gallego, la lengua mayoritaria, ha ido perdiendo más terreno. “En ningún territorio del Estado español con lengua propia diferente del castellano ocurre algo semejante a lo que se está padeciendo en las ciudades gallegas”, concluye el informe.

Los autores del estudio llamaron uno por uno a los 289 centros para formularles varias preguntas, pero en Lugo, Pontevedra y Ourense recibieron respuestas difusas en las que no queda claro en qué medida emplean el gallego. Solo 21 admitieron un porcentaje de uso de la lengua propia de Galicia: 12 reparten el tiempo entre los dos idiomas oficiales (cinco en Vigo, cuatro en A Coruña, dos en Ferrol y uno en Santiago), dos emplean el gallego en una tercera parte de las clases (uno en A Coruña y otro en Santiago) y nueve se decantan mayoritariamente por esta lengua frente al castellano (cinco en Santiago y dos en Ourense). Y un dato chocante: en ningún colegio de Lugo —una capital ampliamente gallegohablante— salió el gallego como lengua materna mayoritaria de los niños en la consulta que a principio de curso hace Educación a los padres para fijar el idioma predominante en las clases. Para el presidente de la A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, estas cifras demuestran el “éxito del plan de demolición lingüística” del Gobierno de Feijóo.

La entidad lamenta que solo siete centros urbanos declaren impartir sus clases de Infantil mayoritariamente en gallego. Suponen, subraya la organización, un 2,42% del total, una cifra incluso inferior al 3,19% que se recogía en el estudio del año pasado, el primero realizado. El informe recoge también la mínima dotación en las aulas de Infantil de estos colegios de material didáctico específico para sus lecciones en gallego. Solo 11 escuelas reconocen que cuentan con libros de este tipo.

La consellería insistió hoy en su negativa a hacer públicos los datos oficiales y sobre el estudio de A Mesa afirmó que “aparentemente carece de rigor científico”. El departamento de Jesús Vázquez se limitó a señalar que está cumpliendo “escrupulosamente” el decreto que aprobó en 2010 con “muy buenos resultados”. Esta norma, añade Educación, establece que “son los profesores los que tienen que equilibrar el conocimiento igualitario en los dos idiomas”. La consellería sostiene que cada curso hace un “seguimiento exhaustivo” de las consecuencias del decreto con datos que le aportan los centros y que, sin embargo, se niega a revelar.

Fuente:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/17/galicia/1403027648_044744.html